Naszą radę naukową tworzą wybitni specjaliści w dziedzinie leczenia cukrzycy i towarzyszącym jej powikłań. To lekarze o długim stażu pracy klinicznej, pasjonaci i profesjonaliści w swoich dziedzinach potrafiący zrozumieć potrzeby oraz problemy osób z cukrzycą. To ciało merytoryczne i doradcze czuwające nad przebiegiem prac Fundacji.
NAJSLODSI_grafika-10-4
rada_05

Leszek

Czupryniak

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. nadzw. dr hab. Leszek Czupryniak jest specjalistą chorób wewnętrznych i diabetologii, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1994), gdzie uzyskał stopień doktora (2001) i doktora habilitowanego nauk medycznych (2008). Odbył szkolenia w Wielkiej Brytanii (Oksford, Londyn), Holandii (Maastricht) i USA (Miami). W latach 1996-2015 pracował w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego i Przemiany Materii, następnie Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Łodzi, od 2015 r. jest kierownikiem Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w SP CSK przy ul. Banacha w Warszawie. W latach 2011–15 był prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a od 2013 r. jest członkiem ścisłego Zarządu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) odpowiedzialnym za organizację kształcenia podyplomowego, jako wykładowca i organizator brał udział w międzynarodowych konferencjach i kursach podyplomowych EASD w wielu krajach Europy, a także w Rosji, Ukrainie, Chinach, Mongolii, Indiach, Iranie, krajach Zatoki Perskiej, Egipcie, Pakistanie, Sri Lance, Wietnamie, Kambodży, Gruzji, Armenni, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Etiopii, RPA. Pełni funkcję eksperta Europejskiej Agencji Leków (EMA), od ponad 10 lat jest jednym z zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiejw Łodzi. Autor i współautor ponad 150 prac oryginalnych (łączny impact factor>140) i 120 artykułów poglądowych, redaktor i/lub współautor 8 monografii o cukrzycy.

rada_06

Mariola

Kosowicz

Członek Rady Naukowej Fundacji NAJSŁODSI

Dr n. med. Mariola Kosowicz – psycholog kliniczny, psychoonkolog, terapeuta systemowy, kieruje Poradnią Psychoonkologii w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W pracy klinicznej specjalizuje się w terapii pacjentów chorych przewlekle. Twórca autorskiego programu edukacyjnego dla pacjentów z chorobami nowotworowymi, SM, hemofilią, WZW-C, cukrzycą. Autorka 50 prac (artykułów naukowych, popularnonaukowych, rozdziałów, poradników) z zakresu radzenia sobie w chorobach przewlekłych i komunikacji personelu medycznego z osobami chorymi. Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych i pracach badawczych. Częsty ekspert w mediach, w tematach dotyczących radzenia sobie ze stresem w chorobach przewlekłych. Członek Rady Naukowej Fundacji „Tam i z powrotem”; Fundacji „Szpiczaka” oraz Zespołu Języka Medycznego przy Polskiej Akademii Nauk. Współtwórca Programu Edukacji Onkologicznej. Wprowadziła autorski program szkoleń z zakresu komunikacji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w zawodach medycznych, oparty na pogłębionej świadomości osobistych zasobów i deficytów lekarzy, pielęgniarek w budowaniu szeroko rozumianych relacji interpersonalnych. W prywatnej praktyce specjalizuje się w terapii depresji i par w kryzysie.

rada_02

Beata

Stepanow

Członek Zarządu Fundacji NAJSŁODSI

Społecznie – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, naukowo-doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Wydziale Nauk o Zdrowiu, zawodowo-dyrektor Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. Przez ostatnie lata została uhonorowana Tytułem Pielęgniarki Roku i nagrodą „Kryształowego Kolibra” od Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Tytułem Osobowość Roku, Człowiek Roku oraz została Kobietą Medycyny 2016 w plebiscycie Portali Medycznych. Przewodnicząca komitetów naukowych, organizatorka i wykładowca podczas krajowych oraz międzynarodowych konferencji. Autorka programów edukacyjnych dla osób przewlekle chorych oraz projektów realizowanych przy wsparciu funduszy europejskich. Współautorka Standardów Holistycznej Edukacji Diabetologicznej SED, a także Raportu “Polska rodzina z cukrzycą”. Współpracuje z Ministerstwem Zdrowia w sprawie rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej nad pacjentem z cukrzycą.

rada_08

Olga

Tronina

Członek Rady Naukowej Fundacji NAJSŁODSI

Dr n. med. Skończyła wydział lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog.
W roku 2015 uzyskała Certyfikat Hepatologa, przyznawany przez Polskie Towarzystwo Hepatologiczne,w którym pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Od 2000 roku pracuje w Klinice Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Szpitala Dzieciątka Jezus, gdzie zajmuje się pacjentami kwalifikowanymi do przeszczepienia i po przeszczepieniu, wątroby, nerki i trzustki.W czasach studenckich brała udział w konsultacji osób bezdomnych w szpitalu socjalnym w Paryżu, odbyła także wolontariat w Domu Hospicyjnym przy Euclid Hospital w Stanach Zjednoczonych.
Pomysłodawca i główny organizator koncertu charytatywnego na rzecz pacjentów po transplantacji, który przy współudziale studentów odbył się w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Od kilku lat propaguje i przeprowadza akcje bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C.

rada_12

Zbigniew

Gaciong

Członek Rady Naukowej Fundacji NAJSŁODSI

Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, na którym również uzyskał stopień doktora habilitowanego (1992) oraz tytuł profesora RP (1996). W latach 1988-1990 pracował w Klinice Nefrologii University of Southern California (Los Angeles) gdzie otrzymał stypendium American Heart Association Fellowship Award. Placówka, którą kieruje, pełni rolę ośrodka referencyjnego dla nadciśnienia tętniczego, co roku do Kliniki trafia ponad 3 000 chorych w celu diagnostyki i leczenia postaci wtórnych, jak również ciężkich i opornych przypadków nadciśnienia tętniczego. W ramach Katedry działa kilka pracowni naukowych, w tym laboratorium biologii molekularnej, pracownia mikroneurografii, biochemiczna i badań naczyniowych. Zainteresowania naukowe dotyczą patogenezy pierwotnego nadciśnienia i jego powikłań narządowych, metod diagnostyki zaburzeń czynności naczyń. Klinika współpracuje z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi, takimi jak Harvard
Medical School, Columbia University i Karolinska Institutet.

Prof. Gaciong wraz z zespołem jest autorem ponad 100 prac w prestiżowych pismach medycznych, w tym takich jak New England Journal of Medicine, Lancet, PNAS, American Journal of Hypertension, Cardiovascular Research. Jest także autorem lub redaktorem monografii i podręczników poświęconych chorobom naczyń i nadciśnieniu tętniczemu. Prof. Zbigniew Gaciong aktywnie uczestniczy w akcjach promujących zdrowy tryb życia i prewencję chorób układu krążenia. Klinika Nadciśnienia Tętniczego bierze
udział w licznych międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, chorób zakrzepowo -zatorowych. W wielu z nich prof. Gaciong był koordynatorem lub członkiem komitetu badawczego (Steering Committee – m.in. RESPECT, NAVIGATOR, FOURIER). Prof. Zbigniew Gaciong należy do licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych (m.in. Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – ex-prezes, High Blood Pressure Council – American Heart Association), od kilku kadencji jest członkiem władz WUM oraz inicjatorem oraz organizatorem szkoleń z zakresu metodyki prowadzenia badań klinicznych. Był członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizacji Medycznych (UEMS) a obecnie w kraju pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie hipertensjologii.

rada_01

Andrzej

Depko

Członek Rady Naukowej Fundacji NAJSŁODSI

Specjalista seksuolog, specjalista neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy. Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny.

rada_07

Michał

Morton

Członek Rady Naukowej Fundacji NAJSŁODSI

Rocznik 1977. Pochodzi z Warszawy. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynał w latach 2000-2001 w OIT CSK AM w Warszawie, a następnie, w latach 2002-2003, odbył staż podyplomowy w Wojskowym Instytucie Medycznym. W okresie 2003-2014 prowadził działalność w Klinice Neurologii i Epileptologii SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie na stanowisku młodszego, po czym – starszego asystenta. Od 2007 roku kontynuuje swoją karierę w poradni neurologicznej NZOZ Magodent. W okresie październik 2014 – październik 2015 pełnił funkcję Ordynatora Oddziału Neurologii Promedic w Otwocku. Od listopada 2015 (do dziś) jest na stanowisku starszego asystenta w Klinice Neurologii i Epileptologii SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie. Do swoich najważniejszych osiągnięć naukowych zalicza: szkolenie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób tętnic szyjnych w Klinice Chirurgii Naczyniowej Szpitala Bielańskiego w Warszawie w 2004 roku; kurs i certyfikat Wielkopolskiej Szkoły Ultrasonografii w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej tętnic szyjnych i wewnątrzczaszkowych (zrealizowany w 2006 roku); specjalizację z neurologi zrobioną w 2010 roku oraz rozpoczęty, w 2011 roku, projekt naukowy „Ocena występowania oporności na kwas acetylosalicylowy u chorych z ostrym incydentem naczyniowo-mózgowym”.

rada_04

Dariusz

Włodarek

Członek Rady Naukowej Fundacji NAJSŁODSI

Lekarz medycyny, dietetyk i żywieniowiec. Nauczyciel akademicki. Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Dr hab. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność żywienie człowieka i dietetyka. Kierownik Zakładu Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.

rada_11

Wojciech

Lisik

Członek Rady Naukowej Fundacji NAJSŁODSI

Profesor dr. hab. nauk medycznych. .
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) Specjalista chirurgii ogólnej, transplantolog kliniczny, ukończona specjalizacja z chirurgii onkologicznej. Wieloletni nauczyciel akademicki. Lider programu przeszczepiania trzustki i zastępca Kierownika w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktywny chirurg transplantolog zajmujący się przeszczepianiem trzustki, wątroby i nerek. Organizator i lider programu chirurgicznego leczenia otyłości – chirurgii metabolicznej. Inicjator i współorganizator programu jednoczasowego przeszczepienia nerki lub wątroby u chorych poddawanych przeszczepieniu serca, w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Odbył liczne staże w znanych ośrodkach chirurgicznych i transplantacyjnych: min. Department of Surgery, Division of Immunology and Organ Transplantation, University of Texas Health Science Center at Houston, Texas, USA (2004 – 2006); Department of Visceral, Transplantation and Thoracic Surgery, Innsbruck, Austria (2010); Methodist Hospital, Transplant Surgery Program, Houston, Texas, USA (2013).

Współzałożyciel (1996r.) i obecnie jeden z Editors-in-Chief anglojęzycznego kwartalnika o tematyce transplantacyjnej „Annals of Transplantation”, o współczynniku oddziaływania (IF) za rok 2016 wynoszącym 1,054.

Autor i współautor ponad 90 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Członek licznych organizacji naukowych, min. członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego i Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Propagator transplantologii.

rada_09

Jacek

Szaflik

Członek Rady Naukowej Fundacji NAJSŁODSI

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik jest kierownikiem Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego i profesorem zwyczajnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełni funkcję dyrektora Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, jest obecnie prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Jest redaktorem naczelnym Kliniki Ocznej, czasopisma Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Prof. Jacek P. Szaflik jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, w pracy zawodowej związany z II Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł profesora medycyny. Jest chirurgiem przedniego odcinka oka, szczególnie specjalizującym się w przeszczepach rogówki,
chirurgii zaćmy i operacjach przeciwjaskrowych. Wiedzę o współczesnych technikach operacyjnych poszerzał na stażach i szkoleniach w ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, i Włoszech. Jest zaangażowany we wdrażanie innowacyjnych technik chirurgicznych – wprowadził wiele pionierskich operacji, w szczególności w zakresie przeszczepiania rogówki. Ma największe w Polsce doświadczenie w operacjach zaćmy z wykorzystaniem lasera femtosekundowego, wykonując ten zaawansowany technicznie rodzaj zabiegów od 2012 roku.

Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim fizjologii i patologii rogówki i powierzchni oka, wykorzystania nowych technik obrazowania, genetycznych aspektów chorób w okulistyce, wpływu ogólnoustrojowych chorób o tle naczyniowym na narząd wzroku. 

Prof. Jacek P. Szaflik jest aktywnym propagatorem badań przesiewowych oraz współpracy interdyscyplinarnej w zakresie opieki nad pacjentem.

rada_03

Dorota

Bomba

Członek Rady Naukowej Fundacji NAJSŁODSI

Kierownik Oddziału Patologii Ciąży i Oddziału Położniczego z Traktem  Porodowym

 • Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1989 – 1995)
 • 2003 – Akademia Medyczna w Warszawie – Rozprawa doktorska: „Wpływ wolnych kwasów tłuszczowych
  na przebieg cukrzycy ciężarnych oraz występowanie u potomstwa”
 • 2012 – Warszawski Uniwersytet Medyczny – Rozprawa habilitacyjna: „Czynniki predykcyjne w leczeniu cukrzycy ciążowej” .
 • Wykładowca w cyklicznych konferencjach i warsztatach naukowych, dotyczących problematyki medycyny matczyno-płodowej: „Trudne decyzje kliniczne w ginekologii i położnictwie”; „Postępy w Perinatologii i Ginekologii”; „Interdyscyplinarna Szkoła Hemostazy w Hematologii, Chirurgii, Anestezjologii, Ginekologii”; Medycyna Praktyczna – „Ginekologia i Położnictwo”; „Akademia Wiedzy Diabetologicznej” oraz na kursach podyplomowych CMKP dla ginekologów i anestezjologów.
 • Autor 50 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz 12 rozdziałów w podręcznikach.
 • Staż w Harris Birthright Research Centre For Fetal Medicine w King’s College Hospital w Londynie, pod kierunkiem prof. Kyprosa Nicolaidesa – poświęcony diagnostyce ultrasonograficznej w ciąży i leczeniu wewnątrzmacicznemu płodu (2006).
 • Członkostwo w towarzystwach i instytucjach naukowych
 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG)
 • Sekretarz Zarządu Sekcji Perinatologii PTG od 2006r
 • Członek Zarządu Sekcji „Cukrzycy, otyłości i innych zaburzeń metabolicznych w ciąży” PTG od 2010r
 • R e d a k c j a ” G i n e k o l o g i i   P o l s k i e j ” c z ł o n e k   i   s e k r e t a r z   R e d a k c j i ( 1 9 9 7 – 2 0 0 3 )
 • Towarzystwo Biologii Rozrodu 2000-2003
 • International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (2006, 2011)
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Perinatologii – Sekretarz Zarządu od 2007r
 • Główne zainteresowania medycyna matczyno-płodowa, ciąża powikłana cukrzycą, poród przedwczesny, ciąża wielopłodowa.
rada_10

Piotr

Wierzbiński

Członek Rady Naukowej Fundacji NAJSŁODSI

Dr n. med. Piotr Wierzbiński – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2006-2014 asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie prowadzi własną praktykę lekarską. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychiatrii Sportowej. Rozwój naukowy kontynuuje uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, gdzie wielokrotnie był aktywnym uczestnikiem i prelegentem. Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych oraz licznych doniesień zjazdowych poświeconych epidemiologii i farmakoterapii w psychiatrii, psychiatrii sportowej, samobójstwom oraz pograniczu medycyny somatycznej i psychiatrii. Prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla psychiatrów oraz lekarzy innych specjalności z zakresu epidemiologii, diagnostyki i leczenia farmakologicznego chorób i zaburzeń psychicznych. Współautor książek „Depresja 2016” oraz „Depresja 2017”. Współautor monografii „Kompendium kwetiapiny”, PZWL 2017. W ramach rozwoju naukowo – klinicznego trzykrotnie odbył wyjazdy szkoleniowe do Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu w Sienie, we Włoszech. Główny obszar zainteresowań zawodowych to: farmakoterapia chorób i zaburzeń psychicznych, problem oporności na leczenie, interakcje leków i działania niepożądane podczas leczenia, pogranicze psychiatrii i medycyny somatycznej, problematyka samobójstw oraz psychiatria sportowa. W wolnych chwilach uprawia sport, pasjonat koszykówki, wielokrotny uczestnik i medalista Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych oraz Ogólnopolskich Igrzysk Lekarskich. Interesuje się filozofią, historią polityczną, wraz z rodziną lubi podróżować.